Samenhang en balans bij klimaatbestendig inrichten

Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen zijn druk met de klimaatverandering. Om zicht te krijgen op de zwakke schakels voor wateroverlast, hitte, droogte en overstroming in hun beheergebied, voeren ze stresstesten uit, gaan ze in dialoog over risico’s en denken ze na over mogelijke maatregelen in een uitvoeringsprogramma. Daarna gaan ze echt aan de slag en bepalen ze iedere zes jaar of ze nog op koers liggen. Net zo lang tot de ruimtelijke inrichting van Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is.

Samenhang klimaatsresstest, klimaatrisicodialoog en uitvoeringsagenda

Dit klinkt eenvoudig. Wij merken echter dat de belangrijkste actoren, de gemeenten en de waterschappen, aan het zoeken zijn naar een goede en slimme invulling van de verplichtingen en de samenhang hierin uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Klimaatverandering is onvoorspelbaar, raakt veel werkvelden (zoals water/riolering, ruimtelijke inrichting, milieu, duurzaamheid en mobiliteit) en vraagt in veel gevallen om een beheergebied-overschrijdende aanpak.

Juiste balans
De urgentie is daar. In 2019 moeten alle overheden de klimaatstresstesten hebben uitgevoerd en in 2020 moet de Uitvoeringsagenda gereed zijn. Om tijdig tot een succesvol en concreet uitvoeringsprogramma voor klimaatadaptatie te komen, is in onze ogen een goede balans nodig tussen:

Inhoud: benodigde expertise voor het realiseren van opgaven. Bijvoorbeeld op het gebied van stresstest, risicodialoog en maatregelen.

Aanpak: organisatiestructuur, adaptatiestrategie, uitvoeringsprogramma en monitoring die bijdragen aan goede kwaliteit en voldoende draagvlak. Bijvoorbeeld door toepassing van de kwaliteitscirkel van Deming: Plan-Do-Check-Act.

Interactie: houding, gedrag en wijze van communiceren om tot goede samenwerking en win-win situaties te komen.

Om adequaat invulling te geven aan de klimaatopgave, is het essentieel om de juiste expertise samen te brengen vanuit diverse afdelingen (Beheer, Data, Duurzaamheid, Bodem, Ruimtelijke Strategie en Organisatie) én ze op een doelmatige wijze te laten sparren. Let wel, klimaatstresstesten en risicodialogen zijn een middel, geen doel op zich! Wij moeten met z’n allen voorkomen dat we verzanden in eindeloze sessies en discussies.

Lees hier het volledige artikel Klimaatbestendig inrichten van Nederland uit GBI magazine nummer 19.

Voor meer informatie: Benno Steentjes