Stappenplan voor succesvolle implementatie IMBOR

De vervangingsopgave, klimaatadaptatie, energietransitie en meer participatie. Ons land staat voor uitdagingen die hun weerslag hebben op het ruimtelijk domein. Van beheerders vragen ze om meer regie, samenwerking en onderbouwde besluitvorming. Onderling dezelfde taal spreken is daarom essentieel. Het InformatieModel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) gaat ons hierbij helpen. Dit vraagt wel om een planmatige aanpak en een stapsgewijze implementatie.

IMBOR ondersteunt sleutelpositie beheerder

De vervangingsopgave, klimaatadaptatie, energietransitie en meer participatie. Ons land staat voor uitdagingen die hun weerslag hebben op het ruimtelijk domein. Van beheerders vragen ze om meer regie, samenwerking en onderbouwde besluitvorming. Onderling dezelfde taal spreken is daarom essentieel. Het InformatieModel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) gaat ons hierbij helpen. Dit vraagt wel om een planmatige aanpak en een stapsgewijze implementatie.

Er zijn al veel algemene standaarden beschikbaar op internationaal niveau, nationaal niveau en voor een specifieke sector. Daarnaast zijn er veel brancheorganisaties met methodieken gericht op één onderdeel. Zo zijn er voor de objecten in de buitenruimte zijn er al veel standaarden en methodieken te vinden: IMGeo, IMKL, GWSW, NEN2767, de Methodiek Wegbeheer en de Beheersystematiek Openbare Ruimte. Komt hier met IMBOR nog een standaard bij…?

Eenduidige registratie

Het antwoord luidt: ‘nee’. IMBOR richt zich vooral op het samenbrengen van de vaste objectdata uit beschikbare standaarden en methodieken. Aangevuld met objectdata aangedragen door kennisdragers vanuit de verschillende vakgebieden zelf. Het informatiemodel biedt hiermee een stevig fundament voor een eenduidige registratie van objecten in de buitenruimte, waarbij de beheerder gewoon wel de gangbare beheermethodiek voor zijn specifieke assets kan blijven hanteren.

Nu beginnen

Het gebruik van IMBOR is (nog) geen verplichting en het model is nog in beweging. Toch adviseren wij om niet te wachten en met IMBOR aan de slag te gaan. Zeker gezien het feit dat de transitie naar IMBOR geen druk op de knop is. Ervaringen van organisaties die u voor zijn gegaan bevestigen dit. Het is zoeken naar de balans tussen ontwikkeling en ‘rust in de tent’. De buitenruimte moet immers dagelijks worden beheerd: ‘de winkel moet open blijven’. En dit vraagt om een aanpak die dit mogelijk maakt.

GBI en IMBOR

Ook als softwareleverancier van GBI vraagt IMBOR om een gedegen aanpak. Zo brengt IMBOR de nodige vragen met zich mee; wanneer is het model volwassen genoeg, waar moeten aanpassingen in de software worden gedaan, hoe borgen wij dat onze klanten kunnen blijven werken? Uiteindelijk hebben wij met de antwoorden onze Roadmap geformuleerd. Gelukkig kunnen we hierbij putten uit de kennis van ervaren beheer- en data-adviseurs binnen Antea Group én onze klanten die zich in de gebruikersvereniging GVAG hebben verenigd.

“Stevig fundament voor eenduidige registratie van objecten in de buitenruimte”

Projectgroep IMBOR

Vanuit de themagroepen ‘Basisregistratie en gegevensbeheer’ en ‘Planning en beheer’ van de GVAG ontstond zelfs het initiatief om een projectgroep IMBOR op te zetten. Deze projectgroep van GVAG-leden en adviseurs van Antea Group gaat aan de slag met diverse vragen: hoe krijg ik commitment binnen onze organisatie voor de implementatie van IMBOR; hoe gaat de implementatie in zijn werk? Dit zijn leuke sessies met verhelderende resultaten en de bevestiging dat IMBOR meer is dan een druk op de knop.

Een implementatieplan in vier stappen

Doe dit zeker, maar wel vanuit een planmatige aanpak. De ‘winkel blijft immers open’. Onderstaand stappenplan geeft op hoofdlijnen de route aan die u kunt volgen voor de implementatie van IMBOR. Niet elke organisatie heeft hetzelfde vertrekpunt en eindbestemming, waardoor de exacte invulling maatwerk blijft.

1. De voorbereiding

Zorg ervoor dat u voldoende informatie vergaart en kennis opdoet over datagedreven werken en wat IMBOR hierin kan betekenen. Leg niet alleen de focus op de eigen beheerdata, kijk ook naar de aansluitende keten in de informatievoorziening, zoals de uitwisseling met aannemers, lopende bestekken en processen in het kader van geautomatiseerde dataverrijking. Ga vervolgens aan de slag met een implementatieplan. Als er in de organisatie al een bredere i-visie of ontwikkelplan voor datagedreven werken bestaat, sluit hier dan op aan. Baken dit deel wel af en benoem kleine stappen. Neem in het plan ook zaken als draagvlak, capaciteit en budget mee.

2. Conversie van data

De eerste stap hierin is het ‘mappen’ van bestaande beheerdata naar IMBOR. Focus in eerste instantie op de meest essentiële gegevens en het ‘laaghangend fruit’. Dus, wat kan één op één over. In deze stap ligt ook een kans om je data op te schonen. Welke data hield u in het verleden bij, maar is binnen uw huidige werkwijze overbodig? Een conversietool kan helpen om de ‘gemapte’ data om te zetten naar IMBOR, zonder dat huidige werkprocessen stopgezet hoeven te worden. Zo kunt u meerdere proefconversies doen en alle uitval eerst oplossen.

3. Publiceer IMBOR-data binnen de organisatie.

Deze stap helpt om ervaring op te doen met IMBOR en de laatste uitval verder weg te werken. U krijgt hierdoor de taal sneller onder de knie en dit helpt om de taalbarrière binnen uw organisatie te breken. Door te publiceren kunt u ook de impact van de overgang op IMBOR op de aansluitende keten in de informatievoorziening beter in beeld krijgen.

4. IMBOR bewerken

Is alle uitval weggewerkt en zijn alle datakoppelingen zijn aangepast? Zet dan de knop pas om. U kunt dan met een gerust hard data gaan bewerken conform IMBOR en deze data gebruiken bij het uitvoeren van uw beheertaken, zoals het opstellen van een planning en begroting, het uitwisselen van inspectiegegevens of het vullen van besteks-hoeveelheden.

De voordelen van IMBOR in vogelvlucht:

  • U gaat mee in het veranderende landschap van gegevensbeheer.
  • Stand alone wordt steeds meer een keten, er vindt steeds meer samenwerking plaats in de regio en tussen afdelingen.
  • IMBOR is toekomstgericht en sluit aan bij de (toekomstige) wetgeving
  • IMBOR maakt het eenvoudiger om informatie uit te wisselen. Andere partijen gebruiken dezelfde taal. De data komt hierdoor los van de software.
  • Dit vergemakkelijkt de uitvraag van beheerproducten, zoals beleidsplannen en benchmarks. 
  • Standaardmethodieken, zoals die voor Wegbeheer en Beeldkwaliteit worden geënt op IMBOR. Hier kunt u beter en sneller gebruik van maken.
  • Integraal beheren wordt gemakkelijker.
  • Er is een uniforme opzet voor de verschillende vakgebieden en ieder spreekt dezelfde taal. Dit maakt afstemmen met collega’s en integraal werken met data makkelijker.

IMBOR gaat ons daadwerkelijk helpen om beheerdata beter uit te wisselen en te benutten. Wie in de gehele beheerketen dezelfde taal spreekt, voorkomt vertaalproblemen, wint tijd, vergroot de kwaliteit en maakt het beter mogelijk om te benchmarken met andere organisaties. En dat is hard nodig met alle uitdagingen die er liggen in de fysieke leefomgeving. Wacht niet te lang, start vandaag, maar wel met een doordachte visie en plan.

Meer weten over IMBOR en de implementatie?

Wij helpen u graag met de implementatie van IMBOR binnen uw organisatie. Dit doen we door onze kennis op het vlak van beheer, data en informatie en software met elkaar te verbinden en standaardoplossingen te bieden afgestemd op uw lokale situatie.

Auteurs en contactpersonen:
Arjan Wagemakers, arjan.wagemakers@antegroup.nl
Marien van Zwol marien.vanzwol@anteagroup.nl